Logo Mind Navigator

Logo Mind Navigator, verilerinizi çok boyutlu analiz ederek, en karmaşık verileri süzüp stratejik açıdan önemli bilgileri kolaylıkla elde etmenize yardımcı olacak, Logo ERP Çözümleriyleentegrasyon yapısı sunan bir raporlama çözümüdür.

Genel Özellikler

 • Logo ERP Ürünleriyle Entegre Yapı
  Logo ERP Ürünleriyle Entegre Yapı

  Logo Mind Navigator'ın Logo ERP programı ile MS Excel arasında kurduğu dinamik bağlantı sonucu; sistemdeki bilgilere online ulaşabilmenize, istediğiniz rapor ve grafikleri güncel olarak alabilmenize, prog­ram­dan al­dı­ğı­nız tüm ra­por­la­rın hemen hepsini Ex­cel'de de oluşturabilmenize olanak sağlar.

 • Karşılaştırmalı Tablo Özellikleri ve Detaylı Rapor
  Karşılaştırmalı Tablo Özellikleri ve Detaylı Rapor

  Her mo­dü­le iliş­kin, o an­da­ki ger­çek du­ru­mu görmenizi sağ­la­yan özet ve ay­rın­tı­lı da­ğı­lım, du­rum ve karşılaştırma tab­lo­la­rı ile gra­fik­le­ri ha­zır­la­ya­bi­lir­si­niz. (Ör­ne­ğin; malzeme du­ru­mu, sa­tış­la­rın da­ğı­lı­mı, na­kit du­ru­mu, mal da­ğı­lı­mı si­pa­riş­le­rin da­ğı­lı­mı, tah­si­lat­la­rın ve öde­me­le­rin da­ğı­lı­mı, ca­ri he­sap­la­rın du­ru­mu )

 • Senaryo Kurgulama
  Senaryo Kurgulama

  Ha­zır­la­mış ol­du­ğu­nuz kar­şı­laş­tır­ma­lı tab­lo­la­ra, dilediğiniz de­ğer­le­ri gi­re­rek se­nar­yo­lar oluş­tu­ra­bi­lir, işletmenizin de­ği­şik ko­şul­lar­dan na­sıl et­ki­le­ne­ce­ği­ni gö­re­bi­lir­si­niz.

 • Hazır Rapor Özellikleri
  Hazır Rapor Özellikleri

  Hazır rapor şablonları, hazır saklı yordamlar (Stored Procedure) ve hazır sorgu modelleri ile, özelleştirilmiş raporlama yöntemlerine ihtiyaç duymadan, işletmeniz için detaylı raporlamalar yapabilirsiniz.

 • Özelleştirilebilir Rapor Seçenekleri
  Özelleştirilebilir Rapor Seçenekleri

  Özel yazılacak saklı yordamları, kullanıcı tanımlı modeller ve tablolar oluşturabilme özelliği ve farklı veri kaynaklarından veri alma özellikleri ile, raporlarınızı işletmenizin ihtiyaçlarına göre kolayca özelleştirebilirsiniz.

 • Rapor Yetkilendirme ve Gelişmiş Filtrelendirme İmkanı
  Rapor Yetkilendirme ve Gelişmiş Filtrelendirme İmkanı

  Gelişmiş filtre yapısı ile, ihtiyacınız olan verilere ihtiyaç duyduğunuz anda ulaşarak, raporlarınızı bu veriler etrafında oluşturabilirsiniz.

 • Veri İşleme Özellikleri
  Veri İşleme Özellikleri

  Veri ambarı oluşturabilme ve içeri al / dışarı at (Import / Export) özellikleri ile, verilerinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.